Contact

Hulp nodig? Neem contact op met onze klantenservice webshop@ballinamsterdam.com

Als je vragen hebt over je bestelling in de winkel, levering, retourinformatie, producten of je account, neem dan contact op met onze klantenservice.

Online webshop:

Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP WWW.BALLIN AMSTERDAM.COM

Artikel 1 – Identiteit van Ballin Amsterdam

 • Noah Group B.V., handelend onder de naam Ballin Amsterdam;
 • Vestigingsadres: Stammerkamp 8, 1112 VH Diemen;
 • Telefoonnummer: +31(0)206979479;
 • Openingstijden: 09:00 – 17:00 tijdens werkdagen;
 • E-mailadres: webshop@ballinamsterdam.com;
 • KvK-nummer: 53630718
 • BTW-identificatienummer: NL850953613B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere offerte van Ballin Amsterdam en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ballin Amsterdam en Consument.
 • 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ballin Amsterdam voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Ballin Amsterdam zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 – Aanbod

 • 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • 2. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Ballin Amsterdam gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ballin Amsterdam niet.
 • 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – Overeenkomst

 • 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ballin Amsterdam direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ballin Amsterdam is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 • 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ballin Amsterdam passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Ballin Amsterdam daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • 4. Ballin Amsterdam kan zich - binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ballin Amsterdam op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden
 • 5. Ballin Amsterdam zal uiterlijk bij levering van het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen:
  a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 5 – Recht van herroeping

 • 1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Ballin Amsterdam mag de Consument vragen naar de reden van herroeping. Dit verplicht de Consument niet om deze reden ook bekend te maken.
 • 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Ballin Amsterdam mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Verlengde bedenktijd:

 • 3. Indien Ballin Amsterdam de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • 4. Indien Ballin Amsterdam de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

 • 1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1, Artikel 6.
 • 3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Ballin Amsterdam hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

 • 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Ballin Amsterdam.
 • 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Ballin Amsterdam. Dit hoeft niet als Ballin Amsterdam heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • 3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Ballin Amsterdam verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 • 5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Ballin Amsterdam niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als Ballin Amsterdam aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • 6. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 – Verplichtingen van Ballin Amsterdam bij herroeping

 • 1. Als Ballin Amsterdam de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding direct een ontvangstbevestiging.
 • 2. Ballin Amsterdam vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Ballin Amsterdam in rekening gebracht voor het geretourneerde product, direct maar uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Ballin Amsterdam aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • 3. Ballin Amsterdam gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 • 4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Ballin Amsterdam de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 – De prijs

 • 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. De kosten voor het verzenden van het product worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.
 • 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Ballin Amsterdam dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • they are the result of statutory regulations or provisions, or
 • 4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 • 1. Ballin Amsterdam staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Ballin Amsterdam er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • 2. Een door Ballin Amsterdam, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover Ballin Amsterdam kan doen gelden indien Ballin Amsterdam is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 • 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Ballin Amsterdam, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 • 1. Ballin Amsterdam zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Ballin Amsterdam kenbaar heeft gemaakt.
 • 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Ballin Amsterdam geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 20 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 20 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Ballin Amsterdam het bedrag dat de Consument betaald heeft direct terugbetalen.
 • 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ballin Amsterdam tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Ballin Amsterdam bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Onderzoeksplicht/klachten

 • 1. De Afnemer is verplicht om binnen 8 dagen na levering van de Producten te controleren of de kwantiteit en de kwaliteit daarvan deugdelijk is en voldoet aan de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. In het geval de Afnemer een gebrek ontdekt in de kwantiteit en/of de kwaliteit van de geleverde Producten, dient de Afnemer het gebrek onverwijld na ontdekking en niet later dan 8 dagen na levering van de Producten schriftelijk kenbaar te maken aan Ballin Amsterdam. Indien de Afnemer aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet had kunnen constateren binnen de hiervoor genoemde termijn (verborgen gebrek), dient de Afnemer het gebrek binnen 8 dagen na ontdekking daarvan, althans binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, alsnog schriftelijk te melden bij Ballin Amsterdam.
 • 2. De in dit artikel genoemde schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten. Daarnaast dient de Afnemer daarin tevens melding te maken van het factuurnummer en de pakbon behorende bij de levering, zodat Ballin Amsterdam zo adequaat mogelijk kan reageren op de klacht.
 • 3. In het geval een klacht niet binnen de in dit artikel genoemde termijn is gemeld en/of niet voldoet aan de in dit artikel genoemde vereisten, dan vervallen alle rechten van de afnemer ter zake van het geconstateerde gebrek c.q. de geconstateerde tekortkoming van rechtswege.
 • 4. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, al dan niet door Ballin Amsterdam, heeft Ballin Amsterdam de keuze om ofwel het desbetreffende deel van de levering te verbeteren/herstellen of opnieuw aan de Afnemer te leveren ofwel om een creditnota aan de Afnemer te versturen voor het desbetreffende deel van de levering, die vervolgens als geannuleerd wordt beschouwd. De Afnemer heeft indien een klacht gegrond is verklaard, geen recht op een andere vorm van (schade)vergoeding dan als aangegeven in de hiervoor genoemde volzin.
 • 5. De Afnemer is slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Ballin Amsterdam gerechtigd om Producten aan Ballin Amsterdam te retourneren. Retourzendingen die niet werden voorafgegaan door een klacht en de daarbij behorende gegevens omtrent de klacht alsmede door een schriftelijke toestemming van Ballin Amsterdam zijn niet toegestaan. In het geval de Afnemer in weerwil van deze bepalingen alsnog de Producten retourneert dan wel zonder gegronde reden retourneert zal Ballin Amsterdam deze Producten, voor zover deze niet door Ballin Amsterdam worden geweigerd, ter beschikking houden van de Afnemer, hetgeen voor rekening en risico komt van de Afnemer. Ballin Amsterdam houdt deze Producten zonder dat sprake is van enige erkenning van de juistheid van een aanspraak op een garantie aan de zijde van de Afnemer. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de Afnemer.
 • 6.Eventuele klachten ontheffen de Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen.

Article 13 - Product recall 

  In dringende gevallen, waarbij Ballin Amsterdam zal oordelen of een geval al dan niet dringend is, is Afnemer op eerste verzoek verplicht de reeds geleverde Producten terug te sturen aan Ballin Amsterdam en in het geval de Producten reeds door Afnemer aan derden zijn geleverd, deze bij de betreffende derden terug te halen. In het geval Ballin Amsterdam tot een als hiervoor omschreven bedoelde product recall overgaat, is Afnemer verplicht in dat verband alle maatregelen te nemen die Ballin Amsterdam noodzakelijk acht en in dat gevolg te geven aan alle instructies van Ballin Amsterdam die verband houden met de product recall en zal Afnemer op haar beurt zoveel als mogelijk schade beperkende maatregelen in dat verband nemen en zich tot het uiterste inspannen. In het geval Ballin Amsterdam besluit over te gaan tot een product recall is Ballin Amsterdam enkel gehouden tot ofwel vervanging van de Producten ofwel om een creditnota aan de Afnemer te versturen ter zake de teruggehaalde Producten. Ballin Amsterdam kan in het geval van een product recall niet gehouden worden tot betaling van enige vorm van schadevergoeding aan de zijde van Afnemer.

Artikel 14 – Overmacht

 • 1. Onder overmacht ex artikel 6:75 BW wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken alsmede de gevolgen hiervan, voorzien of niet voorzien, waarop Ballin Amsterdam geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ballin Amsterdam niet in staat is haar verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor Ballin Amsterdam dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Ballin Amsterdam verwacht kan worden. Werkstakingen in het bedrijf van Ballin Amsterdam of van derden dienen in ieder geval daaronder te worden begrepen, alsook extreme weersomstandigheden, machinebreuk, machinestoring, storingen in de levering van energie en de omstandigheid dat Ballin Amsterdam een prestatie, die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt. Ballin Amsterdam heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ballin Amsterdam haar verbintenis had moeten nakomen.
 • 2. Ballin Amsterdam kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is zowel Ballin Amsterdam als de Consument gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot enige vorm van schadevergoeding aan de andere partij.
 • 3. Ballin Amsterdam is gerechtigd betaling te vorderen ter zake van al hetgeen door of namens Ballin Amsterdam uit hoofde van de Overeenkomst met Consument reeds is gepresteerd voorafgaande aan het moment van overmacht.

Artikel 15 – Betaling

 • 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 • 2. Bij de verkoop van producten aan Consumenten mag de Consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Ballin Amsterdam te melden.
 • 4. Ballin Amsterdam accepteert de volgende betalingsmethoden:
  - iDeal
  - Paypal
  - Visa/Mastercard
  - American Express
  - Klarna (achteraf betalen)
  - Giropay
  - Bancontact

Artikel 16 – Gevolgen niet tijdige betaling/incassokosten

 • 1. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Ballin Amsterdam is gewezen op de te late betaling en Ballin Amsterdam de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Ballin Amsterdam gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Ballin Amsterdam kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 • 2. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Ballin Amsterdam, totdat alle vorderingen die Ballin Amsterdam op Consument heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.
 • 3. Zolang de eigendom van de zaken niet op Consument is overgegaan mag deze de zaken niet doorverkopen, verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen

Artikel 17 – Klachtenregeling

 • 1. Ballin Amsterdam beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure
 • 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ballin Amsterdam.
 • 3. Bij Ballin Amsterdam ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ballin Amsterdam binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 • 1. Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Ballin Amsterdam jegens de Afnemer aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:
  a. Ballin Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Ballin Amsterdam is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste gegevens/bestanden;
  b. Ballin Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor de door de Afnemer geleden gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie;
  c. De aansprakelijkheid van Ballin Amsterdam, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, tegenover de Afnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Ballin Amsterdam in voorkomend geval uitkeert;
  d. In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Ballin Amsterdam – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Ballin Amsterdam, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, is beperkt tot:
  – de nettowaarde van de factuur ter zake de Producten waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft dan wel indien meerdere facturen betrekking hebben op de schadeveroorzakende gebeurtenis, de nettowaarde van de laatste van deze reeks door Ballin Amsterdam aan de Afnemer verzonden facturen voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden;
  – dan wel, indien aan de schadeveroorzakende gebeurtenis geen levering van Producten ten grondslag ligt, ofwel geen factuur daarvoor verzonden is, de nettowaarde van de laatste door Ballin Amsterdam aan de Afnemer verzonden factuur voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
 • 2. In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Ballin Amsterdam – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de totale aansprakelijkheid van Ballin Amsterdam, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, jegens de Afnemer ter zake van aan haar toerekenbaar niet of niet-tijdig en/of niet deugdelijk presteren of uit enige andere hoofde – ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen – in geen geval meer zal bedragen dan de netto waarde van de laatste door Ballin Amsterdam aan de Afnemer verzonden factuur voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van Ballin Amsterdam maximaal en nooit meer dan € 10.000,- zal bedragen.
 • 3. Deze beperkingen gelden enkel niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Ballin Amsterdam en/of van leidinggevenden van Ballin Amsterdam.
 • 4. Alle ondergeschikten van Ballin Amsterdam kunnen zich tegenover de Afnemer en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Ballin Amsterdam beroepen op de bovenstaande bepalingen.
 • 5. Schade waarvoor Ballin Amsterdam aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 15 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Ballin Amsterdam gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Afnemer aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.
 • 6. Een aansprakelijkheidsvordering jegens Ballin Amsterdam vervalt binnen 12 maanden nadat de Afnemer bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel - 19 Vrijwaring

 • 1. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, verliezen, kosten en onkosten, waaronder doch uitdrukkelijk niet beperkt tot de advocatenkosten, die Ballin Amsterdam of derde partijen, lijden als gevolg van of in verband met een tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst door Afnemer, ongeacht of die schade is veroorzaakt door Afnemer, diens personeel of een andere (rechts)persoon of zaak waarvoor Ballin Amsterdam rechtens aansprakelijk is.
 • 2. Afnemer vrijwaart Ballin Amsterdam volledig voor alle aanspraken van derden ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van de derde partijen die voortkomt uit of verband houdt met een tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst door Afnemer, waaronder mede begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot aanspraken zoals bedoeld in artikel 6:185 jo. 190 BW, alsmede het in die artikelen genoemde franchisebedrag, alsook aanspraken wegens (i) inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht in verband met het geleverde, (ii) productaansprakelijkheid, productveiligheid en relevante wereldwijde wetgeving op het gebied van productaansprakelijkheid, lichamelijk letsel en/of overlijden, (iii) verlies of schade aan goederen, en/of (iiii) vermeende of daadwerkelijke schending door Ballin Amsterdam van een van de in de onderhavige Overeenkomst opgenomen garanties, verklaringen, plichten, aansprakelijkheden en/of verplichtingen , die voortkomen uit of verband houden met de Overeenkomst en/of Producten of het gebruik en exploitatie daarvan dan wel voortkomen uit of verband houden met de activiteiten of tekortkomingen van Ballin Amsterdam uit hoofde van de onderhavige Overeenkomst.
 • 3. Indien Ballin Amsterdam uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Ballin Amsterdam zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dan van zijn in dat geval verwacht mag worden.
 • 4. Afnemer draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van het uitvoeringsrisico als hiervoor bedoeld af te dekken. De Afnemer is op eerste verzoek van Ballin Amsterdam gehouden te tonen dat zij aan deze verplichting heeft voldaan. Het eigen risico komt te allen tijde voor rekening van de Afnemer. Indien de Afnemer in verband met zijn eventuele aansprakelijkheid jegens Ballin Amsterdam aanspraak op een uitkering krachtens een verzekeringsovereenkomst kan doen gelden, dan dient de Afnemer ervoor zorg te dragen dat deze uitkeringen rechtstreeks aan Ballin Amsterdam geschieden. Een eventuele uitkering aan Ballin Amsterdam op grond van een door de Afnemer gesloten verzekeringsovereenkomst tast de vorderingen tot schadevergoeding van Ballin Amsterdam op de Afnemer, voor zover deze de uitkering overtreffen, niet aan.
 • 5. Afnemer is steeds verplicht alles in het werk te stellen om de schade te beperken.
 • 6. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is Ballin Amsterdam, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ballin Amsterdam en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 20 - intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • 1. Afnemer zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ballin Amsterdam, de naam of merken van Ballin Amsterdam niet gebruiken, noch enige woorden, afbeeldingen, of symbolen die naar het oordeel van Afnemer de betrokkenheid van Ballin Amsterdam in of instemming met enige schriftelijke of mondelinge advertentie of presentatie, logboek, een door Ballin Amsterdam opgesteld plan, advies, brochure, nieuwsbrief, boek of ander gepubliceerd materiaal kunnen impliceren.
 • 2. De krachtens een Overeenkomst door Ballin Amsterdam aan Afnemer geleverde Producten houdt expliciet geen overdracht van enig recht van intellectueel of industriële eigendom. Alle werken die door Ballin Amsterdam in het kader van de Overeenkomst beschikbaar gesteld worden aan de Afnemer, blijven eigendom van Ballin Amsterdam. Afnemer zal deze werken enkel gebruiken ten behoeve van en in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zulks binnen de grenzen van de Overeenkomst, en mag deze op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen, openbaren, of ter beschikking stellen aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Ballin Amsterdam.
 • 3. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten waaronder, maar niet beperkt tot merk-, auteurs-, model- en databankrechten, handelsnaamrechten, octrooirechten, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn gebruikt of ontstaan en/of in de Producten of in een advies zijn opgenomen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot producten, productieprocessen, toepassingen, concepten, ontwerpen, tekeningen, uitvindingen, modellen, technieken, werken, werkwijzen, uitkomsten, creaties, presentaties, computerprogramma’s, knowhow, gegevensverzamelingen en overige kennis, komen uitsluitend toe aan Ballin Amsterdam, tenzij anders overeengekomen.
 • 4. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele en industriële eigendom van de door Ballin Amsterdam geleverde Producten of de daarbij behorende materialen te verwijderen of te wijzigen.
 • 5. De Afnemer zal alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van Ballin Amsterdam steeds volledig respecteren.

Artikel 21 - overdracht van rechten en verplichtingen

 • 1. Afnemer is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
 • 2. 18.2 Ballin Amsterdam is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

Artikel 22 – geschillen

 • 1.Op overeenkomsten tussen Ballin Amsterdam en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 2. Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde in het arrondissement Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Ballin Amsterdam het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen.

Artikel 24 – Wijziging van de algemene voorwaarden

  Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de Consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.